به اطلاع همه علاقمندان به قرآن کریم می رساند موسسه قرآن و عترت سلسله الذهب با شماره 441 در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت شد. باشد که به لطف خداوند دامنه فعالیت های این مجموعه در راستای نشر فرهنگ قرآن و عترت، گسترش بیشتری یابد.