جلسات قرآن مرتبط  با موسسه قرآن و عترت سلسله الذهب


نام جلسه

زمان

مکان

استاد

14معصوم(ع)

شنبه ها ساعت 17/45

شهرک بهداری.ابتدای خیابان سینا

الیاس حصاری

سلیم

شنبه ها ساعت 19

روبروی خ 17شهریور،هیئت پیروان قرآن

مهدی خیرآبادی

بی بی شطیطه

چهارشنبه ها ساعت 20/30

بقعه بی بی شطیطه

سلمان حصاری

هیئت علی اکبری

چهارشنبه ها ساعت 20

متغیر(منازل اعضای جلسه )

مهدی خیرآبادی